Ông Trần Đức Trường đã xây dựng những tổ bơm bê tông đầu tiên gồm cà bơm cần và bơm ngang