Thi công bơm bê tông tại các công trình như: Đê chắn sóng phía Đông cảng Sơn Dương, Âu tàu và Trung tâm điều khiển của Âu Rạch Chanh.